Πολιτική ποιότητας - Bournas Medicals

Πολιτική ποιότητας

Οι εταιρίες «Γεώργιος Μπουρνάς & Σταυρούλα Μπουρνά Ο.Ε.» και «Αντωνία Δημητρίου Μπουρνά», εφαρμόζουν από κοινού ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004): Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η Διοίκηση κάθε εταιρίας δεσμεύεται για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου και της ελληνικής νομοθεσίας, παρέχει δε όλα εκείνα τα μέσα και τους αναγκαίους πόρους, ώστε το Σύστημα Ποιότητας να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και οι διεργασίες του να βελτιώνονται διαρκώς, σύμφωνα με τις ανάγκες των εταιριών και τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Ως εκ τούτου, οι εταιρίες «Γεώργιος Μπουρνάς & Σταυρούλα Μπουρνά Ο.Ε.» και «Αντωνία Δημητρίου Μπουρνά», αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση, αποτελεσματική και οικονομικά πρόσφορη εξυπηρέτηση των Πελατών τους, προσφέροντας προϊόντα που εκπληρώνουν τις ποιοτικές τους απαιτήσεις και ανάγκες, μέσα από την εδραίωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους.

Εκ μέρους της Διοίκησης της

ΜΠΟΥΡΝΑΣ Γ. &  ΜΠΟΥΡΝΑ ΣT. Ο.Ε