Ευκαιρίες Καριέρας - Bournas Medicals

Ευκαιρίες Καριέρας

Δείτε εδώ όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. 
 

Θέση 1:

Διεύθυνση Παραγωγής & Αποθήκης 

Περιγραφή Εργασίας
•    Σχεδιασμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος της συνολικής δραστηριότητας της παραγωγής και της αποθήκης
•    Εξασφάλιση εφαρμογής του σχεδίου παραγωγής σε ποσότητα, ποιότητα και τήρηση χρονοδιαγράμματος
•    Eξασφάλιση τήρησης παραγωγικής διαδικασίας και παραμετροποιήσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας
•    Αποτελεσματική διαχείριση προσωπικού παραγωγής κα αποθήκης
•    Διανομή και επιμερισμός καθηκόντων, εκτέλεση καθημερινού ελέγχου των εργασιών, παρακολούθηση ορθής εφαρμογής υπαρχόντων διαδικασιών και πρότυπα 
•    Τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την προετοιμασία και αποστολή των παραγγελιών
•    Εξασφάλιση διαδικασιών αποθέματος και χωροταξικής κατανομής του
•    Διασφάλιση για την ορθή λειτουργία των μηχανών, επικοινωνία με τεχνικούς για καθορισμένη και έκτακτη συντήρηση 
•    Επικοινωνία με τμήματα προμηθειών και παραγγελιών για την διασφάλιση τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών παραλαβών – παραδόσεων και τήρησης αποθεμάτων

Απαραίτητα προσόντα
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε ανάλογη θέση 
•    Μηχανολογικό πτυχίο
•    Γνώσεις αυτοματισμού
•    Ευχέρεια στην χρήση προγραμμάτων μηχανοργάνωσης (CRM, ΕRP, PDA)
•    Ευχέρεια στην χρήση Η/Υ
•    Καλή Γνώση Αγγλικών
•    Οργανωτικές ικανότητες και αναλυτική σκέψη.
•    Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης προσωπικού και ομαδικό πνεύμα.
•    Υψηλό αίσθημα επαγγελματικής δεοντολογίας και εχεμύθειας.
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•    Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
•    Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης προσωπικού, χρονοδιαγραμμάτων και οργάνωσης της εργασίας

Επιθυμητά προσόντα:
Θα εκτιμηθούν γνώσεις: 
•    Διαχείρισης ποιότητας και προτύπων
•    Γνώσεις logistics
•    Εμπειρία σε παραγωγική μονάδα χάρτου

Παροχές:
•    Άρτια εκπαίδευση
•    Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εταιρικό Κινητό
•    Επιπλέον Ιδιωτική Ασφάλιση 

Τύπος εργασίας:
•    Με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις μας στην Κηφισιά
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου
 

Θέση 2:

Purchasing Executive 

Περιγραφή Εργασίας
•    Έρευνα αγοράς για νέα και υπάρχοντα προϊόντα (διαθέσιμοι προμηθευτές, προτιμώμενα χαρακτηριστικά προϊόντος κλπ)
•    Επικοινωνία με υποψηφίους  προμηθευτές σε εξωτερικό και Ελλάδα,  στα πλαίσια της έρευνας για την προμήθεια προϊόντος στη καλύτερη τιμή και ποιότητα (value for money)
•    Επικοινωνία – follow up με προμηθευτές από την τοποθέτηση της παραγγελίας μέχρι και την παράδοση της στο μεταφορέα
•    Συγκέντρωση και προώθηση απαραίτητης τεκμηρίωσης και πιστοποιητικών προμηθευτών και προϊόντων 
•    Διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας εισαγωγής προϊόντος (θαλάσσιο, αεροπορικό κλπ)
•    Υλοποίηση ενεργειών για την διατήρηση διαθέσιμου stock σε επιθυμητά επίπεδα με βάση τις καταναλώσεις και προβλέψεις και υλοποίηση για δρομολόγηση νέων παραγγελιών
•    Συμβολή στην δημιουργία πλάνου προβλέψεων καταναλώσεων για τον αποδοτικότερο προγραμματισμό των παραγγελιών 
•    Δημιουργία αναφορών με KPIs προϊόντων και προμηθευτών 
•    Συνεργασία με προσωπικό αποθήκης για την διασφάλιση ότι όλα τα προϊόντα παραδίδονται σε σωστή κατάσταση

Απαραίτητα προσόντα
•    Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση  Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομική ή Λογιστική. 
•    Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
•    Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη χρήση Η/Υ και MS Office
•    Ευχέρεια στην χρήση CRM / ΕRP
•    Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
•    Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και οργάνωσης της εργασίας
•    Δυνατότητα ταξιδιών

Επιθυμητά προσόντα
Θα εκτιμηθούν: 
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•    Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Παροχές
•    Άρτια προϊoντική ενημέρωση
•    Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας
•    Ιδιωτική ασφάλιση
•    Σταθερή απασχόληση
•    Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης
•    Bonus

Τύπος εργασίας
•    Με φυσική παρουσία στα γραφεία μας στην Κηφισιά
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου

 

* Ονοματεπώνυμο

* Email

* Επιθυμητή θέση εργασίας

* Τύπος απασχόλησης

* CV

Να λαμβάνω email για νέες θέσεις εργασίας